Vítejte
Vítáme Vás na oficiálních stránkách Základní školy pod Svatou Horou, Příbram.

Více se o nás dozvíte zde.
Archivy

Co je třeba udělat, aby se mohl žák školy stravovat ve školní jídelně od 25. 5. 2020?

Stravování bude umožněno pouze žákům, kteří se účastní ve škole vzdělávacích aktivit formou školních skupin.

Je nutné žáka přihlásit ke stravování:

 1. Prostřednictvím internetového jídelníčku www.strava.cz. Jídelníček bude na stránkách aktualizovaný 19. 5. 2020.
 2. Provést přihlášku na mailovou adresu marie.zachova@1zs-pb.cz nejpozději do pátku 22. 5. 2020 do 8,00 hod.
 3. Telefonicky (telefon: 318401153) v pondělí nebo ve středu od 8.00 hod. do 11.00 hod.

Je nutné uhradit stravné:

 1. Stravné hrazené prostřednictvím inkasa bude probíhat ve stejném režimu, jako za normálního provozu školy. Změna je pouze v tom, že rodiče musí dítě od 25. 5. 2020 přihlásit ke stravování.
 2. Stravné hrazené převodem bude probíhat ve stejném režimu jako doposud. Většina strávníků má na svém kontě dostatečné finanční prostředky na pokrytí platby za stravné. Změna je v tom, že rodiče musí přihlásit dítě od 25. 5. 2020 ke stravování.
 3. Stravné hrazené hotově bude probíhat bezhotovostně. Strávníci, kteří hradí stravné hotově a přihlásí se na obědy, budou po zjištění aktuálního finančního stavu konta jednotlivého strávníka, vyzvaní k platbě a zároveň jim budou sdělené náležité platební údaje. Někteří strávníci uhradili obědy na březen 2020. Docházka v tomto měsíci byla zkrácená a velký počet strávníků má na svém finančním kontě dostatečný přeplatek na pokrytí plateb za stravné za měsíc květen 2020 (od 25. do 31. 5. 2020). Ve výjimečných případech lze uhradit stravné hotově a to pouze po dohodě s vedoucí školní jídelny.

Odhlašování obědů bude probíhat jako za normálního provozu školy do 8.00 hod. téhož dne.

Z provozních důvodů stravování cizích strávníků zatím není možné.

Bc. Marie Zachová, vedoucí školní jídelny

Od 25. května bude možná osobní přítomnost žáků prvních stupňů základních škol na vzdělávacích aktivitách formou školních skupin. Účast žáků není povinná. V rámci ochrany rizikových skupin pedagogických i nepedagogických pracovníků, ale stejně tak žáků a jejich rodinných příslušníků bude i nadále pokračovat distanční výuka.

Z důvodu zajištění chodu vzdělávacích aktivit pedagogy je nutné, aby zákonný zástupce žáka vyjádřil zájem o účast na těchto aktivitách do 20. 5. 2020 emailem třídnímu učiteli.

Nepřihlášeného žáka do výše uvedeného termínu nebude možné později zařadit do skupiny!

O zařazení žáků do školní skupiny rozhoduje ředitel školy.

Informaci o rozdělení žáků do školních skupin obdrží zákonní zástupci žáků od třídních učitelů nejdéle do pátku 22. 5. 2020, včetně přidělené učebny a jmen odpovědných pedagogických pracovníků za školní skupiny.

Čestné prohlášení odevzdá žák první den nástupu do školy.

Provozní doba:

 • začátek vzdělávacích aktivit a volnočasových aktivit je stanoven na 8:00 hodin a konec na 16:00 hodin ve stejné určené místnosti a stejné neměnné skupině
 • vzdělávací aktivity budou organizovány pravidelně každý pracovní den a budou zajištěny pedagogickými pracovníky; cílem dopolední části je zajistit vzdělávání žáků v obsahu, který škola realizuje v rámci vzdělávání na dálku; cílem odpolední části je zajistit zájmové vzdělávání žáků
 • mezi vzdělávacími „bloky“ budou mít žáci přestávky
 • škola povede evidenci o docházce žáků do školy (v případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny, informuje zákonný zástupce školu o důvodech nepřítomnosti)

Hygienická opatření:

 • do školy nesmí vstoupit osoba s příznaky rizikových faktorů nebo žijící ve společné domácnosti s jinou osobou s příznaky rizikových faktorů stanovených Ministerstvem zdravotnictví (při vstupu do školy může být žákům změřena tělesná teplota)
 • každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky
 • složení skupin žáků se stanoví předem a je neměnné s maximálním počtem 15 žáků
 • žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy

Způsob předávání a vyzvedávání žáka:

 • žáky před školou vyzvedává pověřený pedagogický pracovník, který žáky organizuje do skupiny a vyzvedává je
 • pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu
 • vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám
 • odchod žáků ze školy bude na základě informace od zákonného zástupce (písemné sdělení času odchodu žáka ze školy)
 • škola stanoví zároveň přiměřená pravidla odpovídající režimu odchodu žáků ze školy tak, aby nedocházelo k nadměrnému shromažďování osob před budovou školy

Školní stravování:

Školní stravování bude zajištěno školní jídelnou za zvýšených hygienických opatření.

Je nutné přihlásit žáka k výuce ve škole třídním učitelům nejpozději do 20. 5. 2020 do 10 hodin.

Počínaje pondělím 25. 5. od 7:40 hodin budou zaměstnanci školy organizovat pohyb žáků před školou a organizovat shromáždění žáků ve skupinách, jak budou následně společně ve třídách (maximálně 15ti členné skupiny). Zařazení žáka do školní skupiny bude zákonným zástupcům včas oznámeno.

Bude následovat organizovaný odchod do školní budovy s pedagogickým pracovníkem, který bude odpovídat za danou školní skupinu.

Dopolední vzdělávací blok bude probíhat do cca 12 hodin. Dominantní zůstává vzdálená výuka – dopolední program ve škole je plnění úkolů domácího vzdělávání, takže jejich plnění může ve školní skupině zabezpečit i asistent pedagoga nebo jiný pedagogický pracovník.

Odpolední část zajistí vychovatelka ŠD nebo jiný pedagogický pracovník školy nejdéle do 16 hodin. Odchod žáků ze školy bude na základě informace od zákonného zástupce (písemné sdělení času odchodu žáka ze školy) koordinovaný za předpokladu dodržení hygienických a bezpečnostních opatření.

Při prvním vstupu do školy odevzdá žák pedagogickému pracovníkovi, který bude odpovídat za školní skupinu prohlášení týkající se:

 • seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví a čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

Viz formulář Čestné prohlášení, seznámení se s rizikovými faktory.

Obědy pro žáky účastnící se školního vzdělávání budou zajištěny za dodržení stanovených hygienických opatření. Je nutné, pokud bude žák využívat služeb školní jídelny, aby zákonný zástupce žáka objednal obědy a pokud byly tyto hrazeny v hotovosti, zaplatil obědy bezhotovostní platbou na účet školy nejdéle do 22. 05. 2020.

Povinnosti žáků 1. stupně v budově školy.

Příprava na přijímací zkoušky žáků 9. tříd bude probíhat v úterý a ve čtvrtek dopoledne následovně:

Školní skupina tvořená žáky IX. A + 3 žáci z IX. B – v úterý a ve čtvrtek sraz před školní budovou v cca 8:00 hodin, organizovaný odchod do školní budovy s třídním učitelem v 8:15 hodin. Výuka dvou vyučovacích bloků (český jazyk a literatura, matematika) do 11:35 hodin. Následně organizovaný odchod ze školní budovy.

Školní skupina tvořená žáky IX. B – v úterý a ve čtvrtek sraz před školní budovou v cca 8:15 hodin, organizovaný odchod do školní budovy s třídním učitelem v 8:30 hodin. Výuka dvou vyučovacích bloků (český jazyk a literatura, matematika) do 11:50 hodin. Následně organizovaný odchod ze školní budovy.

Do nástupu žáků 1. stupně ZŠ (25. 5. 2020) nebude v provozu školní jídelna.

Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky

Při prvním vstupu do školy odevzdá žák třídnímu učiteli prohlášení týkající se:

 • seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví a čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

Viz formulář Čestné prohlášení, seznámení se s rizikovými faktory

Povinnosti žáků účastnících se přípravy na přijímací zkoušky

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo vyhlášku č. 211/2020 Sb. o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020.

Naše škola bude při hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve 2. pololetí školního roku 2019/2020 postupovat podle vyhlášky MŠMT č. 211/2020 Sb.

Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci školního roku 2019/2020 zohlední:

 1. podklady pro hodnocení získané v druhém pololetí v době, kdy osobní přítomnost žáků nebyla zakázána (tj. do 10. března 2020),
 2. podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy probíhalo vzdělávání na dálku, pokud pro takové vzdělávání měl žák odpovídající podmínky,
 3. podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy se žáci základních škol účastnili ve škole vzdělávacích aktivit formou školních skupin nebo jinou formou (konec druhého pololetí po obnovení provozu, pouze ve prospěch žáka),
 4. podpůrně také hodnocení výsledků vzdělávání žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.

Neúčast žáků na prezenční výuce od 25. 5. 2020 nemá žádný negativní vliv na závěrečné hodnocení.

Vysvědčení z tohoto pololetí se nebude vyhodnocovat při přijímacím řízení na střední školy.

(platný od 30. 4. 2020)
zdroj: MŠMT

MŠMT HARMONOGRAM UVOLŇOVÁNÍ

Harmonogram uvolnění škol a školských zařízení

Pondělí 11. května

 • Žáci 9. ročníků základních škol – výhradně pro účely přípravy na přijímací zkoušky na střední školy – maximálně 15 žáků ve skupině

Pondělí 25. května

 • Možnost osobní přítomnosti žáků 1. stupně základních škol a jejich organizované a zájmové aktivity nepovinného charakteru formou školních skupin – max. 15 žáků ve skupině (jedno dítě v lavici), bez možnosti měnit složení skupin

Červen

 • Možnost realizace jednotných přijímacích a školních přijímacích zkoušek na střední školy
 • Realizace konzultací či občasných vzdělávacích aktivit v menších skupinách žáků na 2. stupních základních škol a školách středních, a to ve stěžejních předmětech a formou třídnických hodin

Informace k výuce žáků 9. ročníků

Žádáme zákonné zástupce žáků 9. tříd, aby oznámili třídním učitelům e-mailem nejpozději do středy 6. května do 10,00 hodin účast žáka na vzdělávání, které bude zaměřené výhradně pro účely přípravy na přijímací zkoušky a bude probíhat ve školní budově, abychom mohli vytvořit maximálně 15ti členné skupiny. Výuka bude probíhat v dopoledních hodinách podle upraveného rozvrhu hodin. Více informací na webových stránkách školy.

Informace k výuce na 1. stupni
v období od 25. 5. 2020

Žádáme zákonné zástupce žáků tříd 1. stupně, aby oznámili třídním učitelům e-mailem nejpozději do středy 20. května do 10,00 hodin účast žáka na vzdělávání od 25. 5. 2020.

Informace budeme průběžně aktualizovat.

Vzhledem k opatření, které vydalo MŠMT k organizaci zápisů dne 18. 3. 2020 pod č. j.: MSMT-12639/2020-1 budou zápisy k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021 probíhat následovně:

> Zápisy se uskuteční BEZ osobní přítomnosti dětí a proběhne pouze formální část, tj.:

 • podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce (viz A) nebo
 • podání žádosti o odklad povinné školní docházky (viz  B) prostřednictvím zákonných zástupců
 • informace pro žáky, kteří mají nastoupit po odkladu (viz C)

> Období pro podání žádosti je od 1. 4. 2020 do 17. 4. 2020

> Podání žádosti je možné následujícími způsoby:

 1. Datovou schránkou školy – cmb46sx
 2. E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na skola@1zs-pb.cz
 3. Poštou – originál podepsaná žádost
 4. Osobním podáním – vzhledem k současné situaci pouze po předchozím telefonickém objednání, a to v době od 1. 4. 2020 do 17. 4. 2020 od 8:00 do 12:00 bez přítomnosti dětí

> Kritéria pro přijímání dětí do 1. ročníku pro školní rok 2020/21 (zde)


A – Podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce:

 • Zákonní zástupci v termínu podají žádost o přijetí k povinné školní docházce – ke stažení zde (interaktivní formulář .pdf – je potřeba ho stáhnout do PC a následně vyplnit )
 • Dle § 37, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) informuje škola zákonné zástupce o možnosti odkladu: Dle § 37, odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon): Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.
 • Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů na veřejně přístupném místě ve škole a na webových stránkách školy po dobu nejméně 15 dnů. V seznamu nemohou být uvedena jména, uchazečům bude přiděleno registrační číslo, které bude po přijetí žádosti zákonným zástupcům sděleno prostřednictvím e-mailu, který uvedou v žádosti. JE PROTO NUTNÉ E-MAIL V ŽÁDOSTI UVÉST!!! (v případě, že zákonný zástupce nemá e-mail, uvede tel. číslo)
 1. Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání nebude zasláno v písemné podobě
 2. Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno v písemné podobě

B – Podání žádosti o odklad povinné školní docházky:

 • Zákonní zástupci v termínu podají žádost o odklad povinné školní docházky – ke stažení zde (interaktivní formulář, .pdf – je potřeba ho stáhnout na PC a poté vyplnit)
 • Dle § 37, odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) je třeba, aby zákonný zástupce k žádosti o odklad povinné školní docházky doložil:
 1. doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení
 2. doporučující posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa

Pozn.: vzhledem k současné situaci je možné, že si zákonní zástupci nestihnou vyřídit včas všechny potřebné dokumenty. V tom případě si v termínu podají žádost o odklad a v nejbližším možném termínu dokumenty dodají. Popřípadě viz Zpráva pedagogicko-psychologické poradny – již na webuZákonný zástupce může požádat PPP o zaslání posouzení datovou schránkou přímo škole, kde bude žádat o odklad povinné školní docházky. Žádost o zaslání doporučujícího posouzení k odkladu školní docházky adresují zákonní zástupci na adresu pribram@pppsk.cz. V žádosti je nutno uvést jméno a příjmení dítěte, datum narození, adresa bydliště, adresa školy, kde proběhne zápis.Po otevření Pedagogicko-psychologické poradny Středočeského kraje budou přednostně vyřízeny zbývajících žádostí o posouzení školní zralosti.

 • Dle § 37, odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon):
 1. Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky, informuje zákonného zástupce o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění. Na ZŠ pod Svatou Horou, Příbram nebude ve školním roce 2020/2021 otevřena přípravná třída.
 2. Více informací na: http://www.msmt.cz/file/40102/ – odstavec 5. a 6.
 • Rozhodnutí o povolení odkladu povinné školní docházky bude k vyzvednutí u ředitele školy do 30 dnů od přijetí přihlášky.

C – Informace pro žáky, kteří mají nastoupit po odkladu:

 • Vzhledem k situaci zákonní zástupci podají žádost o přijetí k základnímu vzdělávání bez ohledu na to, zda vloni dítě bylo u zápisu či nebylo – ke stažení zde (interaktivní formulář, .pdf – je potřeba ho stáhnout do PC a následně vyplnit)
 • Pokud byl odklad vyřízen na jiné než na naší škole, je třeba k žádosti připojit ještě kopii rozhodnutí o odkladu

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DĚTÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Pokud ředitel školy nebude moci přijmout všechny děti splňující kritéria, netýká se kritéria č. 1, bude nepřijatým dětem v součinnosti s OŠKS MěÚ Příbram nabídnuto plnění povinné školní docházky v jiné škole. 

Upozorňujeme, že pořadí u zápisu nemá žádný vliv na přijetí dítěte k základnímu vzdělávání na ZŠ pod Svatou Horou, Příbram.

Škola přijímá:

 1.       přednostně děti s trvalým pobytem ve spádové oblasti školy
 2.       následně sourozence žáků školy z nespádových oblastí
 3.       pak ostatní děti z nespádových oblastí školy

Desatero pro rodiče

Deset dobrých rad jak připravit dítě k nástupu do školy

Spádová oblast Základní školy pod Svatou Horou, Příbram

Přílohou žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání u nespádových dětí je prostá kopie rodného listu dítěte.

http://pribram.eu/files/post/102181/%2812%29%20Vyhlaska%20-%20skolsky%20obvod-anonymizace.pdf

NEPŘEHLÉDNĚTE!

Základní škola pod Svatou Horou, Příbram
přijme

UČITELE, UČITELKU
- 2. stupeň se zaměřením na ČJ, AJ, Fy, D, Hv

Životopis zašlete v případě zájmu na mail: skola@1zs-pb.cz.

Více informací
na tel.: 318 401 151.
Inkluze 2. etapa

Šablony pro ZŠ

Co nebylo v učebnici – spolupráce knihoven a škol ve vzdělávání žáků 21. století

banner

certifikat

PARTNERSKÁ ŠKOLA ČVS

BRONZOVÝ CERTIFIKÁT

AKTIVNÍ ŠKOLA - certifikát

Základní certifikát společnosti Scio

certifikát - škola vstřícná rodičům

certifikát

PODĚKOVÁNÍ

Inkluzivní vzdělávání na základních školách v Příbrami

Projekt OP VK 1.1

Projekt OP VK 1.3

SIDUS - certifikát